Praktiskie aspekti ISO 7730  standarta piemērošanā

Praktiskie aspekti ISO 7730 standarta piemērošanā.pptx
Aprekins ISO 7730.xlsm